Πολιτική

Το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρίας μας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων (ΣΔΑΤ), στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και στο σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΠΥΑ). Το Σύστημα ΣΔΑΤ είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ISO 22000:2005, EN ISO 9001:2015, IFS, τις αρχές του Codex alimentarius και τη νομοθεσία τροφίμων. Αντίστοιχα τα Συστήματα ΣΠΔ & ΣΠΥΑ είναι βασισμένα στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ISO 14001:2004 και OHSAS 18001, τη νομοθεσία σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Κεντρικό σημείο του συνόλου των Συστημάτων αποτελεί ο πελάτης και ο τελικός καταναλωτής των προϊόντων, η προστασία του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Ειδικότερα οι βασικοί στόχοι είναι οι παρακάτω:

 • Η παρασκευή ασφαλών προϊόντων για κατανάλωση και η τήρηση των συμφωνημένων με τους πελάτες.
 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας τόσο για την ασφάλεια τροφίμων κατά την παρασκευή και την τελική διάθεση των προϊόντων, όσο και με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές του συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρείας καθώς και με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας των ΣΔΑΤ, ΣΠΔ και ΣΠΥΑ.
 • H λειτουργία με συναίσθηση της περιβαλλοντικής, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επιχειρηματικής ηθικής.
 • Πρόληψη της ρύπανσης, μείωση των αποβλήτων, ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης των πόρων, πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Καθορισμός, ανασκόπηση και αναθεώρηση ποιοτικών, περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, καθώς και αντικειμενικών σκοπών στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και του συστήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία μεταξύ των συνεργαζόμενων προμηθευτών και υπεργολάβων.
 • Εκπαίδευση και κινητοποίηση των εργαζομένων να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα τους τόσο με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο όσο και με μέριμνα για την ασφάλεια τους όσο και με ηθική ευθύνη για την ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες των Συστημάτων Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Την συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τους, μέσα από, τις ετήσιες ανασκοπήσεις από την Διοίκηση, εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις.
 • Την συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο των υλικών που παρέχονται από τους προμηθευτές.
 • Την συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Τον συστηματικό έλεγχο των προϊόντων και των συνθηκών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας μέχρι και την τελική παράδοση των προϊόντων και την σταθερή ανάλυση των προϊόντων μας από εξωτερικά εργαστήρια.
 • Την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (υλικών και ανθρώπινου).
 • Την τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών με σκοπό τον καθορισμό διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισή τους.

Η εταιρεία αναγνωρίζει την άρρηκτη σύνδεσή της με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και την ευθύνη που της αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, και δεσμεύεται στην τήρηση των αρχών και αξιών που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας(τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Η παραπάνω πολιτική εφαρμόζεται, τεκμηριώνεται, διατηρείται και κοινοποιείται σε όλους τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους προμηθευτές και είναι διαθέσιμη για το κοινό. Επίσης, ανασκοπείται περιοδικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένει σχετική και κατάλληλη για τη φύση, το μέγεθος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρίας .